íslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Budování kapacit

Doba realizace: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2019

Leták

Rozvoj kreativity přírodovědných předmětů – Téma WS termíny

Cílem projektu je zatraktivnění výuky přírodních věd pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky. Tohoto cíle bude dosaženo rozvíjením dovedností a kreativity jednotlivých lektorů skrze setkání a workshopy, na kterých si budou předávat vzájemné zkušenosti.

Tyto zkušenosti budou předávány vzájemným síťováním škol, které v současné době

v českém prostředí absentují. Klíčovým nástrojem pro rozvoj kreativity bude komplexní experiment, k jehož dosažení budou v rámci projektu zakoupeny pomůcky, které rozvoj kreativity žáků podněcují a mohou k němu dopomoci.