Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Svět pro všechny - místo pro život

„Svět pro všechny – místo pro život“

Fotogalerie - přílohy projektu

Anotace projektu
Projekt „Svět pro všechny – místo pro život“ chce řešit problémy na sídlišti Litvínov – Janov, jedné z největších sociálně vyloučených lokalit v české republice. Vzhledem k neustálé migraci obyvatel sídliště, stávají se našimi žáky příslušníci různých etnických skupin (nejen romské menšiny), což s sebou přináší společenské i kulturní rozdílnosti. Klíčem k řešení je vzdělávání a cestou je poznávání. Projekt užívá dostupných prostředků modulu 2 (projektové dny, tvorbu a realizaci digitálních výukových materiálů pro učitele, aktivity pro žáky – soutěže, prezentace prací mimoškolních aktivit pletení proutí, keramiky, sborů pěveckého a tanečního, sportovních – fotbal, florbal, šprtec) k výuce od poznání sebe sama k chápání, toleranci, komunikaci a poznání druhých.

Modul + tematický okruh:
A Vytvoření a realizace digitálních učebních materiálů
B Vzdělávání k demokratickému občanství v souladu s RVP
C Aktivity žáků v rámci výuky volnočasových aktivit
D Projektové dny pro děti a žáky školy
• Sněhuláci pro Afriku
• Den zdraví
• Den výživy
• Holocaust
• Romská kultura
• Svět pro všechny

Počet přímých beneficientů projektu:
Děti MŠ 218
Žáci ZŠ 435
Děti přípravných tříd 34
Celkem 687 dětí a žáků
Cílovou skupinou projektu byly třídní kolektivy dětí a žáků Základní školy a Mateřské školy Litvínov – Janov, které žijí v sociálně vyloučené lokalitě sídliště Janov. Většina žáků pochází z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením. U těchto dětí se ukazuje nedostatek etických zásad a zábran v důsledku nedostatečné socializace a akceptace sociálních norem. Užitečnost projektu pro cílovou skupinu spatřujeme v tom, že se díky aktivitám projektu podařilo přispět k rozvoji hodnotových zájmů, pozitivních individuálních vlastností a mezilidských vztahů, příkladů dobré praxe, pozvednutí prestiže vzdělávání a práce.

Počet nepřímých beneficientů projektu:
270 rodičů dětí, žáků a přátel školy -  „Prezentace aktivit dětí a žáků ke Dni matek“ /100 účastníků/, „Vánoční prezentace aktivit dětí a žáků“ /170 účastníků/
Rodiče žijí se svými dětmi v sociálně vyloučené lokalitě sídliště Janov, přátelé školy vyloučenou lokalitu navštěvují a znají nebo zde také žijí. Rodiče a přátelé školy měli možnost seznámit se s připravenými vystoupeními dětí a žáků, které spolu se svými vedoucími nacvičili v jednotlivých zájmových útvarech. Prezentovali se zde žáci navštěvující sbor Janováček, taktéž taneční a dramatický kroužek. Výrobky z rukodělných zájmových útvarů byly k vidění na jarmarku.  Přínosem Prezentací i doprovodných jarmarků byla možnost shlédnout celoroční práci a úspěchy svých dětí.

Další údaje:
Vyhodnocení cílů projektu:

Hlavním cílem projektu bylo vytváření příznivého klimatu školy i jednotlivých tříd, podporujícího vzájemný respekt a partnerské vztahy mezi učitelem a žákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační dovednosti, ale také pocit bezpečí a spoluprožívání. Tento cíl byl splněn v několika aktivitách. Žáci spolupracovali v zájmových útvarech ve volném čase. Spoluvytvářeli výstupy činnosti, ať výrobky, tak vystoupení na prezentace. Při projektových dnech se naučili vnímat odlišnosti jednotlivých kultur, seznámili se s literárními tvůrci romských pohádek a zabředli do tématu holocaustu.
Žáci se identifikovali s vlastním kulturním zakotvením a učili se porozumění odlišným kulturám. Aktivity projektu rozvíjely smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vedly k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti.

Informace o realizovaných aktivitách:
A) Vytvoření a realizace digitálních učebních materiálů
Byly vytvořeny digitální materiály pro potřeby pedagogů školy. Tyto materiály byly pilotovány v hodinách občanské výchovy (OV), občanské a rodinné výchovy (ORV), výchovy ke zdraví (VZ) a při projektovém dnu. Materiály jsou přiloženy v digitální podobě na CD /2 kusy/.

B) Vzdělávání k demokratickému občanství v souladu s RVP
Témata multikulturní výchovy byla implementována do vyučovacích předmětů český jazyk (ČJ), dějepis (D), OV, ORV a VZ.

C) Aktivity žáků v rámci výuky volnočasových aktivit
V průběhu realizace projektu probíhalo několik zájmových aktivit /30 hodin přímé práce/:
• Práce s keramikou 20 účastníků
• Pletení z proutí 20 účastníků
• Výtvarná činnost 20 účastníků
• Dramatická výchova 20 účastníků
• Sportovní hry 40 účastníků
• Pěvecký sbor 35 účastníků
• Taneční soubor 20 účastníků

V souvislosti s volnočasovými aktivitami proběhly dvě prezentace práce – „Prezentace aktivit dětí a žáků“:
• Den matek 7. 5. 2014   /195 dětí a žáků + 100 rodičů a přátel/
• Vánoční 19. 12. 2014  /228 dětí a žáků + 170 rodičů a přátel/
Návštěvnost obou akcí byla vysoká – 270 rodičů a přátel školy. Při prezentacích probíhaly taktéž jarmarky, kde se prezentovaly jednotlivé zájmové útvary se svojí tvorbou. V průběhu celého projektu probíhaly výtvarné soutěže v rámci školní družiny a školního klubu.

D) Projektové dny pro děti a žáky školy
V průběhu roku se uskutečnilo 6 projektových dnů, které splňovaly cíle a náplň multikulturní výchovy. Rozpis jednotlivých dnů přikládáme v příloze.
• Sněhuláci pro Afriku /28. 2. 2014/

Cílem této akce je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost, ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, p. o. Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy. Projektového dne se zúčastnili děti mateřských škol (MŠ) a přípravných tříd a žáci základní školy.
Cíl: 
- učení se toleranci a vzájemné pomoci
- rozvoj tvůrčích a kooperativních dovedností /spolupráce při tvorbě/
- uvědomění si globálních problémů /Afrika/

Náplň:
- seznámení s Afrikou /obrázky, krátký film/
- prezentace loňské akce Sněhuláci pro Afriku
- tvorba sněhuláků /sníh, alternativní materiály/
- fotodokumentace

• Den zdraví /7. 4.  2014/
Cílem je zvyšování odpovědnosti za zdraví své i ostatních, seznámení se se situací v Kyjevě /praktické ukázky z cesty záchranáře Cmoreje/ a osvojení si základů první pomoci /praktický workshop se studenty střední zdravotní školy v Mostě/.

• Den výživy /30. 5. 2014/
Cíl:
- uvědomit si problém HLADU ve světě
- podpora místních a republikových potravin

Náplň:
- Hladovění ve světě – osvětlení tématu, diskuze
- Promítání filmu spojeného s tématikou hladu ve světě
- Příprava a podávání menu z lokálních surovin (každá třída dle receptu)

• Holocaust /2. 10. 2014/
Jednou z aktivit byla i říjnová návštěva pevnosti Terezín. Sto dvacet žáků druhého stupně se spolu se svými učiteli a
průvodci seznámilo s historií města a později Památníku národního utrpení.
Naši prohlídku památkové rezervace Terezín jsme zahájili v Malé pevnosti - bývalé policejní věznici gestapa. Zde jsme
prošli vězeňské cely, umývárny, příbytky SSmanů, pevnostní valy, popraviště i muzejní expozici. Během návštěvy
Národního hřbitova byla žákům připomenuta důležitost uchování památky na oběti rasové a politické perzekuce z let
nacistické okupace.
Exkurzí naše výprava za historií neskončila. Plni nových poznatků a dojmů žáci ve škole toto téma zpracovávali v připravených aktivitách. Byly vedeny se žáky diskuze a své prožitky pak přetvářely do literární či výtvarné podoby.

• Romská kultura /5. 12. 2014/
Workshop, který obsahoval seznámení s literaturou Romů a se dvěma romskými autorkami/autory. Na základě autorského čtení představili autoři ukázku ze své tvorby (pohádky, příp. próza, poezie) a s dětmi dále diskutovali o své tvorbě, jazyku, vztahu a motivaci k tvorbě či tradicích romské ústní lidové slovesnosti. Součástí workshopu bylo také vytvoření kolektivního lit. díla a další lit. hry.

• Svět pro všechny /12. 12. 2014/
Závěrečný projektový den byl zaměřen hned na několik témat. Žáci 9. třídy měli workshop Šitkredit /Člověk v tísni/. V ostatních třídách byly využity vytvořené digitální materiály na jednotlivá témata.

TwitterG+LinkedInDiggDiggDigg
Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,