Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Zápis 2021

Zápis do 1. ročníku

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (pro děti narozené do 31. 8. 2015), se v LITVÍNOVĚ uskuteční v termínu od 1. dubna do 29. dubna 2021.

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Přihlášku je možno předložit ve stanoveném termínu od 1. 4. až 29. 4. 2021 uvedenými způsoby:

  • datovou schránkou
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • zasláním přihlášky poštou
  • OSOBNĚ možno vyplnit přímo ve škole pondělí až čtvrtek ve dnech 1. 4. až 29. 4. 2021 od 8.00 – 12.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu.

V pátek dne 30. 4. 2021 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci dětí, kterým byla odložena školní povinná školní docházka u předcházejícího zápisu, jsou povinni znovu vyjádřit svůj zájem o vzdělávání u konkrétní školy.

V pondělí dne 3. května 2021 budou zveřejněny výsledky zápisu.

Kritéria pro přijetí:

  • žáci s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti
  • žáci mimo spádovou oblast, kteří mají na Základní a Mateřské škole Litvínov - Janov sourozence
  • ostatní žáci mimo školský obvod Základní školy a Mateřské školy Litvínov - Janov (v případě naplnění kapacity rozhodne ředitelka školy losováním)


Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 2 třídy, s celkovou kapacitou 60 žáků.

 

ZÁPIS do MŠ

Zápis do MŠ pro rok 2021/2022

 

Zápisy do MATEŘSKÝCH ŠKOL pro školní rok 2021/2022 se v LITVÍNOVĚ uskuteční v souladu s pokyny a doporučeními MŠMT v termínu od 3. května do 14. května 2021

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.08.2021 pěti let.

 

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

 

PŘIHLÁŠKY A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ jsou ke stažení u každé MŠ (Paraplíčko nebo Sluníčko).

MŠ Paraplíčko

MŠ Sluníčko

Čestné prohlášení k očkování

 

Pokud by bylo podání přihlášky učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Doložení řádného očkování: podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti vyplňte čestné prohlášení k očkování, které doložíte kopií očkovacího průkazu.

 

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,