CZ. 02.3.61/0./0.0/19_075/001643

V průběhu ledna 2020 začala na litvínovských školách realizace projektu s názvem „Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“. Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Financování projektu zajišťují z 85% prostředky EU, dále z 10% státní rozpočet ČR, 5% je financováno z rozpočtu města Litvínova. Celkové náklady projektu jsou ve výši 33 705 878,55 Kč.

Projekt reaguje na zhoršenou vzdělanostní strukturu obyvatel Litvínova – faktoru, který je nepříznivý z hlediska budoucnosti regionu. Projekt cílí na podporu dětí a žáků v litvínovských školách – aktivity projektu jsou zaměřené především na podporu dětí a žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, mají speciální vzdělávací potřeby. Projekt se zaměřuje na podporu a prohloubení společného vzdělávání, na vytvoření prostředí ve školách, které umožní dětem a žákům maximálně rozvinout svůj potenciál pro budoucí uplatnění v životě.

Projekt zastřešuje město Litvínov jako žadatel/příjemce dotace ve spolupráci s partnery projektu, jimiž jsou litvínovské základní a mateřské školy zřízené městem Litvínov, střední škola – Schola Humanitas, dále Sportovní soukromá základní škola. Město Litvínov, jako koordinátor vzdělávací politiky v území, vytvoří ve spolupráci s partnery projektu fungující systém podpory společného vzdělávání na území města Litvínova.

Aktivity projektu jsou nastaveny systémově tak, aby pokryly celou škálu potřebných podpor, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují s cílem zajištění maximálního pozitivního efektu na rozvoj dětí a žáků.  Jedná se o aktivity školní (např. doučování, kariérové poradenství) i mimoškolní (např. kroužky, vzdělávací aktivity o prázdninách), aktivity zaměřené na podporu spolupráce školy a rodiny (školní akce pro rodiče a žáky, děti), aktivity zaměřené na rozvoj a podporu pedagogů (získání dobré praxe v rámci zahraniční služební cesty, další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení dobré praxe mezi pedagogy, financování personální podpory v podobě školního asistenta, speciálního pedagoga či psychologa), aktivity města (workshopy pro úředníky, zřízení pozice koordinátora inkluze pro obec, zajištění zahraniční služební cesty do Finska).

Aktivity realizované v naší základní škole a mateřských školách v rámci projektu:

Personální podpora: 

 • administrátor projektu
 • školní asistent MŠ
 • školní asistent ZŠ
 • školní psycholog

aktivity MŠ:       

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Využití interaktivního displeje v procesu učení
 • „Angličtinka“ – výuka anglického jazyka
 • „Malí ekologové“ zájmový kroužek environmentální výchovy
 • 2 jednodenní výjezdy pro každou MŠ za 1 rok
 • Spolupráce MŠ se ZŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání – společné akce, soutěže (6 společných akcí za rok; výtvarná soutěž, sportovní olympiáda, vědomostní olympiáda, ekologické aktivity, dopravní soutěže)
 • Edukativně stimulační skupiny – příprava na vstup do ZŠ

aktivity ZŠ:

 • Zapojování rodičů do aktivit školy (4 akce za rok; pracovní dílny „Škola pro život“, „Děti učí rodiče“, Prezentace aktivit dětí a žáků, Příprava na vstup do ZŠ – besedy, přednášky)
 • Spolupráce ZŠ a MŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání (společné projektové dny MŠ a ZŠ – 2 akce za rok, Den prevence, Den zdraví)
 • Skupinové výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky – další vzdělávání pedagogů
 • Prevence školní neúspěšnosti – doučování žáků, vrstevnické vzdělávání
 • Vzdělávací aktivity o prázdninách – příměstský tábor v rozsahu 5 dnů (červenec)
 • Volnočasové aktivity – zájmové kroužky (Dramatický kroužek – PEER, Sportovní hry, Taneční kroužek)
 • Kariérové poradenství -exkurze („střední školy se představují“, u zaměstnavatelů), workshopy (2x ročně – kavárnička, aranžérství, zahradnictví, finanční gramotnost…)

WORKSHOPY

Seznam