Informace

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov“, nebo také MAP III, je navazujícím projektem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov. Místní akční plán rozvoje vzdělávání je strategický dokument, zaměřující se na oblast vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol pro konkrétní správní oblast obce s rozšířenou působností, skládající se z podrobné analýzy problémů a potřeb v oblasti vzdělávací politiky vč. shody zapojených subjektů na prioritách řešené oblasti a návrhu konkrétních aktivit nutných pro rozvoj daného území.

Na jeho tvorbě se podílí všichni klíčoví aktéři z oblasti školství. V rámci této tvorby dochází k vytváření komunikační platformy mezi mateřskými školami, základními školami a dalšími subjekty, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Do projektu je zapojeno celkem 15 subjektů.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve spolupráci s organizacemi neformálního a zájmového vzdělávání na území ORP Litvínov podporou spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, pedagogů, rodičů a žáků a všech ostatních aktérů v území.

Na realizaci navazujícího projektu se podílí MAS Naděje o.p.s. jakožto nositel projektu a město Litvínov z pozice partnera s finančním příspěvkem.

Základní údaje o projektu
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023025
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020
Harmonogram:
od 1. května 2022 do 30. listopadu 2023
Financování:
ex ante, 100% podpora, 0% spoluúčast
Rozpočet:
MAS Naděje o.p.s.           1.583.064,73 Kč
Město Litvínov                622.839,00 Kč
Celkem                          2.205.903,73 Kč
Webové stránky:
E-mailový kontakt:
Telefonní kontakt: (+420) 775 250 233       Ing. Kamila Rejčová – ředitelka MAS Naděje o.p.s.

Tisková zpráva č. 5

Tisková zpráva č. 4

Tisková zpráva č. 3

Tisková zpráva č. 2

Tisková zpráva č. 1