Termín zápisu: středa 3.4.2024 od 13:00 – 17:00, čtvrtek 4.4.2023 od 8:00 -15:00

Plakát

Školské obvody

Jakých dětí se zápis týká:

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Dále pak ty, kterým byla odložena povinná školní docházka u předcházejícího zápisu v roce 2023, či jim byl udělen dodatečný odklad školní docházky ve školním roce 2023/2024.

Co si vzít k zápisu:

Při zápisu předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte, u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nastoupí do běžné třídy či třídy podle §.16, doporučení ŠPZ, PPP.

Kritéria pro přijetí:

· žáci s trvalým místem pobytu ve spádové oblasti aplikace zobrazující spádovost mateřských a základních škol

· žáci mimo spádovou oblast, kteří mají na Základní škole a Mateřské škole Litvínov – Janov sourozence

· ostatní žáci mimo školský obvod Základní školy a Mateřské školy Litvínov – Janov (v případě naplnění kapacity rozhodne ředitelka školy losováním)

Zvažujete, či vašemu dítěti byl navržen odklad školní docházky:

Zákonní zástupci dětí, kteří budou žádat pro školní rok 2024/2025 odklad školní docházky musí u zápisu předložit doporučení pediatra a školského poradenského zařízení (PPP, SPC) o odkladu školní docházky.

V úterý dne 30.4.2024 bude zákonným zástupcům umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky budou zveřejněny na budově školy – hlavní vchod – a na webových stránkách školy – termín: květen 2024

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny 2 třídy, s celkovou kapacitou 60 žáků.