Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“, nebo také MAP II, je navazujícím projektem místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání I pro ORP Litvínov. Místní akční plán rozvoje vzdělávání je strategický dokument,
zaměřující se na oblast vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol pro konkrétní správní oblast obce
s rozšířenou působnost, skládající se z podrobné analýzy problémů a potřeb v oblasti vzdělávací politiky vč. shody
zapojených subjektů na prioritách řešené oblasti a návrhu konkrétních aktivit nutných pro rozvoj daného území.
Na jeho tvorbě se podílí všichni klíčoví aktéři z oblasti školství. V rámci této tvorby dochází k vytváření komunikační
platformy mezi mateřskými školami, základními školami a dalšími subjekty, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti
vzdělávací politiky. Do projektu je zapojeno celkem 15 subjektů.
Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve spolupráci s organizacemi
neformálního a zájmového vzdělávání na území ORP Litvínov podporou spolupráce zřizovatelů, škol a školských
zařízení, pedagogů, rodičů a žáků a všech ostatních aktérů v území.
Na realizaci navazujícího projektu se podílí MAS Naděje o.p.s. jakožto nositel projektu a město Litvínov z pozice
partnera s finančním příspěvkem.
Základní údaje o projektu:
• Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095
• Poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání
• Harmonogram:
od 1. května 2019 do 30. dubna 2022
• Financování:
ex ante, 100% podpora, 0% spoluúčast
• Rozpočet:
MAS Naděje o.p.s. 8.754.875,92 Kč
Město Litvínov 1.181.880,00 Kč
Celkem 9.936.755,92 Kč
• Webové stránky:
http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/
• E-mailový kontakt:
mapiilitvinova@gmail.com
• Telefonní kontakt:
(+420) 775 250 233 Ing. Kamila Fridrichová – projektová manažerka

Tisková zpráva 15

Tisková zpráva 14

Pozvánka – Dětský vzdor a agrese 31.03.2022

Pozvánka – Význam řeči 30.03. 2022

Pozvánka – Učit se učit 16.03. 2022

10. tisková zpráva ze dne 07.09.2021

9. tisková zpráva

Aktualizace strategických dokumentů MAP II pro ORP Litvínov

Navzdory epidemii jede spolupráce škol v Litvínově a okolí na plné obrátky

Na Litvínovsku se učí nejen žáci, ale i ředitelé škol!